8 de septiembre de 2012

08. Genealogia de Jesús (Mt 1,1-16.18-23)

En la festa del naixement de Maria, l’Església ens proposa per a la reflexió la genealogia de Jesús, segons el relat de Mateo. En aquesta genealogia hi figuren quatre dones, tan sols. La seva presencia entre les quaranta-dues generacions que situen Jesús en la descendència d’Abraham fa que ens hi fixem.

Molt al principi apareix Tamar, mare dels fills de Judà, Fares i Zara. Si anem a cercar la seva història trobem la d’una vídua que, cansada d’esperar que el seu sogre la casés amb un germà del seu difunt marit, es fa passar per prostituta, i es queda encinta de Judà.

En la conquesta de Jericó te un paper important Rahab, una prostituta del país, per tant no jueva, que acull els espies de Josuè i els amaga, facilitant així les tasques d’informació militar. La seva intervenció és cabdal per a la conquesta de la ciutat.

Rut és una altra estrangera, moabita, que fa la opció lliure i voluntària de ser jueva. Un cop vídua, en lloc de tornar-se a casa seva amb el seus pares, es queda amb Noemí la seva sogra, jueva, i escull seguir adorant Déu, en lloc de retornar als deus dels seus pares.

La quarta és Betsabé, la muller d’Uries, que va engendrar Salomó després que David, el rei, va fer matar el seu espòs a la guerra. Uries era un mercenari hitita.

Finalment apareix Maria. La presència de Maria entre aquestes dones te –pot tenir- significacions diverses. D’una banda destaca la seva bondat, entre quatre senyores de dubtosa reputació. D’altra banda, ens demostra que en la història de la salvació no hi ha ningú que quedi exclòs pel seu origen. La participació d’estrangeres en la genealogia de Jesús obra les portes de la salvació a tot el món. El fet que s’inclogui prostitutes, adulteres, etc, ens mostra que Déu acull totes les persones, que no només persones com Maria tenen accés a la salvació.

Després d’indicar els lligams amb els patriarques i amb David, el relat ens presenta la intervenció de Déu en el Naixement de Jesús.

El naixement de Maria pren rellevància tant per la història que te al darrera com per la història que comença amb ella. Maria està “encastada”, com una joia en el curs de la història de la salvació, en el Pla de Déu per a la humanitat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario