1 de enero de 2011

Santa Maria

Santa Maria Mare de Déu.
Maria conservava tots aquests esdeveniments, confrontant-los en el seu cor.

Ens passam sa vida “confrontant”, comparant el que succeeix, amb lo que el nostro cor vol que succeeixi. I açò, de vegades coincideix i de vegades no.

Altres traduccions d’aquest mateix text, baraten es mot confrontar, per es mot meditar, que descendeix de s’arrel indoeuropea “med”, que expressa s’idea de reflexionar i prendre ses mesures adequades. Trobam aquesta arrel en ses paraules castellanes “medir, médico, medicamento, medicación, remedio...” Algunes amb sa variant “mod” a paraules com: “Moderado, modesto...”

Sa modèstia, per lo que sabem, va ser una virtut que sempre va acompanyar a Maria (i també a Jesús). I aquesta, sa modèstia, sempre va acompanyada de sa seva companya d’arrel etimològica, medicina.

Aquesta medicina, sa modèstia, de sa que Maria, segons ses sagrades escriptures, n’ès un constant exemple, ès es millor bàlsam per a viure en sa pau que en conseqüència de viure-hi, transmetem als altres.No per tothom ès sabut
Però per açò no ès manco cert
Que qui tots els doblers perd
Ès com qui rès hagi perdut
Perd un poc qui perd sa salut
Però amics qui sa pau perd
Creu-me que to ho ha perdut

Bep Guàrdia

No hay comentarios:

Publicar un comentario